اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده مهندسی دریا»

ریاضیات و کاربردها

سازه های دریایی

مخابرات و الکترونیک دریایی

مهندسی ماشین الات دریایی

رضا شمسی

رضا شمسی

استادیار

مسیح مر

مسیح مر

مربی