رئیس دانشکده

دکتر محمد اسماعیل دوست

رئیس دانشکده مهندسی دریا

مرتبه علمی : استادیار


  •   دانشکده مهندسی دریا

  •   گروه مخابرات و الکترونیک دریا

  •   53531038 - 061

  • M_doust@Kmsu.ac.ir