رئیس دانشکده

دکتر نسیم آل علی

رئیس دانشکده مهندسی دریا

مرتبه علمی : استادیار


  •   دانشکده مهندسی دریا

  •   گروه مهندسی دریا - کشتی سازی

  •   53531038 - 061

  • aleali@kmsu.ac.ir