آزمایشگاه مقاومت مصالح

این آزمایشگاه  جهت آشنایی دانشجویان و انجام تحقیقات سازه ایی مورد استفاده میگیرد . تجهیزات شامل دستگاه تست کشش 15 تن، دستگاه تست خستگی،  تست خمش، تست کرنش، تست خیز تیرهای خمیده، تست خیز تیرهای متقارن و نامتقارن، تست پیچش الاستیک و  تست کمانش  میباشند .