مسئول دفتر

  یاسر کردانی

مسئول دفتر دانشکده مهندسی دریا


  •   دفتر رئیس دانشکده

  •   دانشکده مهندسی دریا

  •   53531038 - 061