گروه های آموزشی

این دانشکده متشکل از پنج گروه آموزشی در حوزه های مهندسی دریا، مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی و مهندسی سازه های دریایی و ریاضی کاربردی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.