گروه های آموزشی

این دانشکده متشکل از چهار گروه آموزشی در حوزه های مهندسی دریا، مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی و مهندسی سازه های دریایی و ریاضی کاربردی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

 

  • گروه مهندسی کشتی سازی
  • گروه مخابرات و الکترونیک دریایی
  • گروه  سازه های دریایی
  • گروه ریاضی کاربردی