معاون آموزشی

 دکتر مهدی بهداروندی عسکر

مرتبه علمی : استادیار


  •   دانشکده مهندسی دریا

  •   گروه مهندسی سازه های دریایی

  •   53534412 - 061

  • m.behdarvandi@gmail.com