معاون آموزشی

مهندس مصطفی جعفرزاده

مرتبه علمی : مربی


  •   دانشکده مهندسی دریا

  •   گروه مهندسی کشتی سازی

  •   53534412 - 061

  • M.jafarzadeh@Kmsu.ac.ir