کارگاه تاسیسات کشتی

این کارگاه جهت آشنایی دانشجویان با تجهیزات عرشه یک کشتی باربری میباشد . این تجهیزات شامل وینچ سینگل ، وینچ دوبل ، دریک سینگل ، دریک دوبل ، درب ریلی و تجهیزات مهار در دریا میباشند . همچنین در این کارگاه  امکان آموزش عملی نحو استفاده از این تجهیزات و تخلیه و بارگیری صحیح امکان پذیر است.