معاون پژوهشی

دکتر مهران منصوری

مرتبه علمی : استادیار


  •   دانشکده مهندسی دریا

  •   گروه مهندسی کشتی سازی

  •   53534412 - 061

  • mehran@Kmsu.ac.ir