آزمایشگاه مکانیک سیالات

این آزمایشگاه  جهت آشنایی دانشجویان و انجام تحقیقات سیالاتی مورد استفاده میگیرد . تجهیزات شامل دستگاه آزمایش جت آزاد، دستگاه آزمایش رینولدز، دستگاه آزمایش افت فشار در لوله کشی، تونل باد ، دبی سنج، ضربه جت ، ضربه قوچ، کاوپیتاسیون وگردابی ورتکس میباشند.