کارکنان

 

آقای بهروز یاراحمدی

کارشناس مسئول آموزش


 •   آموزش دانشکده

 •   دانشکده مهندسی دریا

 •   53534400 - 061

 •  


شرح وظایف:

 

خانم فرشته مرزوکی

کارشناس آموزش دانشکده


 •   آموزش دانشکده

 •   دانشکده مهندسی دریا

 •   53534400 - 061

 •  


شرح وظایف:

 

خانم ماجده خضریان

کارشناس گروه های آموزشی دانشکده


 •   آموزش دانشکده

 •   دانشکده مهندسی دریا

 •   53534400 - 061

 •  


شرح وظایف:

آقای منصور بغلانی

کارشناس آزمایشگاه


 •   آزمایشگاه الکترونیک

 •   دانشکده مهندسی دریا

 •   53534400 - 061

 • mansor.baghlani1352@gmail.com


شرح وظایف:

آقای محمد بارونی بلوچ

کارشناس آزمایشگاه


 •   آزمایشگاه مکانیک

 •   دانشکده مهندسی

 •   53534400 - 061

 •  


شرح وظایف: