اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده مهندسی دریا»

الکترونیک و مخابرات دریایی

سید سعید حیاتی

سید سعید حیاتی

استادیار

مقداد محمدی

مقداد محمدی

استادیار

ریاضیات و کاربردها

سوسن افروز

سوسن افروز

استادیار

سازه های دریایی

مهندسی دریا و ماشین آلات