اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده مهندسی دریا»

الکترونیک و مخابرات دریایی

ریاضیات و کاربردها

سازه های دریایی

مهندسی دریا و ماشین آلات