اعضای هیات علمی دانشکده‌ی «دانشکده مهندسی دریا»

الکترونیک و مخابرات دریایی

سید سعید حیاتی

سید سعید حیاتی

استادیار

مقداد محمدی

مقداد محمدی

استادیار

ریاضیات و کاربردها

سازه های دریایی

مرتضی بختیاری

مرتضی بختیاری

استادیار

حسین بهرامی

حسین بهرامی

استادیار

مهندسی دریا و ماشین آلات