مدیر گروه

مهندس وحید زارعی

مرتبه علمی : مربی


  •   دانشکده مهندسی دریا

  •   دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

  •   53534412 - 061

  •  V.Zarei@kmsu.ac.ir