مدیر گروه

 

دکتر مهدی بهداروندی عسکر

مرتبه علمی : استادیار

هیات علمی گروه مهندسی سازه های دریایی

 

 

 

 

اطلاعات تماس

گروه مهندسی سازه های دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

تلفن تماس : 061-5353-4412